SCHOOL BLOGS - Blogues do Cole

19 sept. 2017

PET THE CAT, "I LOVE MY SHOES"

This is the first story we watched, sang and danced with Pete the cat.
We learn English and one important thing: "No matter where you step in, never stop moving along and singing your song . . . because it’s all good!"

Esta é a primeira historia que miramos, cantamos e bailamos co gato Pete. 
Aprendemos inglés e unha cousa moi importante: "Non importa onde pises, nunca deixes de avanzar e cantar a túa canción... porque todo é bo!"

18 sept. 2017

SCHOOL IS COOL !!

Welcome back to a new school year! We have a new friend in the English class, Pete the cat.
We will learn lots of stories, words, and songs with him. Are you ready to meet him?
Here we go!!

Benvidos e benvidas a un novo curso escolar! Temos un novo amigo na clase de Inglés, o gato Pete. Aprenderemos unha morea de historias, palabras e cancións con él. Estades preparad@s para coñecelo?
Alá imos!!

27 may. 2017

THE BUZZY BEE SONG

We learnt this song in the English class for our Spring craft. Afterwards, we made our own videos. Look!

Aprendemos esta canción na clase de Inglés para a nosa actividade de primavera. Despois, fixemos os nosos propios videos. Mirade!25 mar. 2017

WINTER ACTIVITIES

We made a lot of activities in Arts and in the English class along this term. All of them related to the Recycling Materials Project the school has this year: "BARRRO".
Clic into the picture to have a look at them in the SEBI blog.

Fixemos unha morea de actividades nas clases de Plástica e Inglés ao longo de todo este trimestre. Todas elas están referidas ao Proxecto de Reciclaxe do cole de este ano "BARRRO".
Si premedes na imaxe podedes miralas no blog da Sección Bilingüe.

http://sebi-english.blogspot.com.es/2017/03/winter-activities.html

17 mar. 2017

WEATHER SONG

This is the song we learnt related to the weather vocabulary we studied. We liked it so much that it is the first song every morning in the English class now.

Esta é a canción que aprendemos co vocabulario do tempo. Nos gustou tanto que a cantamos de primeira en todas as clases de inglés.

10 mar. 2017

WINTER WEATHER

This is the presentation that Teacher Ann used in the English class to introduce Winter Weather vocabulary.

Esta é a presentación que preparou Ann ( a Auxiliar de Conversa) para presentar o vocabulario do tempo atmosférico.


8 mar. 2017

TEACHER ANN VISITS IES de BARRO

Last week, Teacher Ann (our Assisstant English Teacher) was invited to Barro High School.
Pupils in 1st grade of ESO are participating in a school press program called "El país de los estudiantes" (Coordinated by their teacher Esperanza) and they prepared an interview with their English teacher, Elena.

A pasada semana, a profe Ann (a nosa Auxiliar de Conversa) foi invitada ao IES de Barro. O alumnado de 1º curso de ESO está participando nun programa de prensa escolar chamado "El país de los estudiantes" (Coordinado pola profesora Esperanza) e prepararon unha entrevista coa axuda da profe de Inglés, Elena.

After the interview they gave her a small present and Ann took a picture with both groups.
Despois da entrevista entregáronlle un pequeno agasallo e Ann fixo unha fotografía con ambolos dous grupos.


You can read about it in their webpage.  (Podedes ler mais na súa páxina web)